Moór Gyula tudományos pályázati kiírás állam- vagy jogtudományi doktori képzésben (PhD) részvevő hallgatók részére

2020.01.28

I. A Digitális Jólét Program a HunExpert Kft-vel, mint lebonyolítóval közösen Moór Gyula jogtudós emlékére tudományos pályázatot hirdet.

A pályázat mottója:

"Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben"


A pályamunkákat az alábbi szekciókban lehet benyújtani:

1. Digitalizáció
2. Adatvagyon
3. Mesterséges Intelligencia

A pályamunkák a felsorolt területeken felmerülő jogalkotási, jogalkalmazási kihívásokat, az azokra adható válaszokat mutatják be, hazai és nemzetközi példák bevonásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. február 28.

II. A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei


Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet korábban nem nyújtottak be más, munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés (publikáció) céljából.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a hivatkozások és idézések korrekt használatára.

A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények teljes körű idézésére.

A pályázati kiírásban megjelölt témakörök nem minősülnek dolgozatcímeknek. A pályázók az egyes témakörökön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően.

A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat szerző által adott címét.


III. A pályázatok benyújtásának formai követelményei

a) Általános követelmények:

• A dolgozatok maximális terjedelme 3 szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
• A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, másfélszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
• A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
• A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
• Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén a szerzői és cím adatok mellett fel kell tüntetni a forrás elérését (url), valamint a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

b) A benyújtás technikai tudnivalói:

A pályamunka valamennyi példányán szükséges feltüntetni:
• a választott témakört és dolgozat címett,
• a pályázó nevét és képző intézményét, illetve képzését,
• a képzési szintet (graduális/PhD).

Például:
Mesterséges Intelligencia
A Mesterséges Intelligencia alkalmazási lehetőségei a jogtudományban
Kiss Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
PhD hallgató

A pályázatokat pdf formátumban palyazat@hunexpert.hu email címre kérjük beküldeni, a beérkezésről visszaigazoló e-mailt küld a HunExpert Kft.


IV. Pályamunkák elbírálása

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottságok értékelik szekciónként. A dolgozatokat a Digitális Jólét Nonprofit Kft., az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, továbbá esetlegesen további, a szakterületen érintett közigazgatási szakemberek anonim módon értékelik. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésének lehetőségére.


V. Pályamunkák díjazása

A pályamunkák díjazása szekciónként az alábbiak szerint történik:

1. hely: emlékplakett, 300.000 Ft és háromhetes gyakorlat a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél,
2. hely: emlékplakett és 200.000 Ft,
3. hely: emlékplakett és 100.000 Ft.

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetőjének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók. A pályadíjak odaítélésekor a benyújtott pályamunkák szakmai színvonalának függvényében a Bíráló Bizottság dönthet arról, hogy az adott szekcióban állít-e fel díjazási sorrendet.


VI. Pályamunkák publikálása

A HunExpert Kft. a nyertes pályaműveket a hunexpert.hu weboldalon kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más weboldalon, illetve kiadványban történő publikációjára is a bírálati eljárást követően.

Digitális Jólét Nonprofit Kft.