Iskolai verseny

LEZÁRULT!

MI KIHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁK RÉSZÉRE

A Digitális Jólét Nonprofit (DJN) Kft. 2022. február 7. és március 15. közötti időszakra MI Kihívás versenyt hirdetett meg a középiskolás tanulók és tanáraik számára. Az első 12 intézményt, ahol a legnagyobb arányban végzik el a kurzust, tárgynyereményekkel jutalmazza a DJN Kft. nyertesenként bruttó 1.000.000 Ft értékben. A versenyre az alábbi versenykiírásban szereplő linken lehet jelentkezni.

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. versenyt ír ki középiskolák számára a digitális világ és a mesterséges intelligencia iránt érdeklődő fiataloknak az Mesterséges Intelligencia (MI) Kihívás online kurzus elvégzésére a mesterséges intelligencia lehetőségeinek megismerésére és kompetenciafejlesztésre.

2022-ben is folytatódik az MI Kihívás, melynek célja, hogy legalább százezer magyar polgár szerezzen alapismereteket a mesterséges intelligenciáról egy kétórás online alapozó kurzus elvégzésével. Az interaktív ismeretterjesztő tartalomnak köszönhetően a kurzus betekintést ad a mesterséges intelligencia izgalmas világába, valamint sikertörténeteken és esettanulmányokon keresztül bemutatja a technológia alkalmazási területeit. Meggyőződésünk, hogy kihívásokkal teli 21. században fontos a digitális technológiák előnyeivel, lehetőségeivel való mihamarabbi megismerkedés.

Csatlakozzon iskolájuk is az MI Kihíváshoz és nyerjenek bruttó 1.000.000 Ft értékében digitális eszközöket!

I. A résztvevők köre:

Az MI Kihívás versenybe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének c)–f) és h)-j) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, magyarországi székhelyű középfokú nevelés-oktatást biztosító intézmények (a továbbiakban: intézmények) fenntartótól függetlenül pályázhatnak.

Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) önállóan kell pályázatot benyújtani.

Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek (telephelyek) önállóan nem pályázhatnak, helyettük a felettes székhely- vagy tagintézmény nyújthat be pályázatot.

A versenyen kizárólag a regisztrált, azaz a versenybe benevezett feladatellátási helyek nappali rendszerű oktatásban, felnőttoktatásban résztvevő tanulói, a felnőttképzésben résztvevő személyek és pedagógusaik/oktatóik vehetnek részt.

II. A részvételhez szükséges dokumentumok:

Online kitöltendő regisztrációs adatlap, amely tartalmazza az iskola adatait és a pályázat elbírálásához szükséges adatokat.

A versenyregisztrációs-adatlapot kizárólag online lehet benyújtani, amely kitölthető a következő linken: Pályázati regisztrációs adatlap KITÖLTÉSE

A pályázat kiírója ugyanakkor fenntartja a jogot kiegészítő dokumentumok bekérésére.

A pályázaton résztvevő iskolák feladata mozgósítani tanulókat/képzésben részvevő személyeket és pedagógusokat/oktatókat, hogy minél többen végezzék el az MI Kihívás/Bevezetés a mesterséges intelligencia világába című online kurzust.

A kurzusra regisztrálni itt lehet.

A regisztrációhoz és a kurzus elvégzéséhez kapcsolódó oktatóvideó itt érhető el.

Az első bejelentkezést követően az azonosító kód mezőbe kérjük, hogy iskolájuk munkatársai és diákjai írják be intézményük OM azonosítóját. Az azonosító megadása nagyon fontos, mert ennek a révén tudjuk azonosítani az intézményekhez köthető kurzus elvégzéseket.

16 év alatti fiatalok regisztrációja pedagógus vagy szülői kontakt adatok megadása révén lehetséges.

III. A verseny időtartama:
2022. február 7. – március 15.

IV. A verseny végeredményének meghatározása

A verseny végén az első 12 intézményt jutalmazzuk. A feladatellátási helyek közti rangsort a kurzust elvégzők aránya határozza meg. Azonos arányszám esetén az az intézmény végez előbb a rangsorban, amelyik időben gyorsabban érte el az adott arányszámot. A kurzus elvégzések összeszámolása az azonosító kódnál megadott OM azonosítóval történik. Az arány meghatározása: a feladatellátási helyhez tartozó kurzust elvégzők száma osztva a feladatellátási hely nappali rendszerű oktatásban, felnőttoktatásban résztvevő tanulóinak, a felnőttképzésben résztvevő személyeknek és pedagógusainak/oktatóinak teljes létszámával.

V. A pályázati támogatás:

A pályázat keretében elnyerhető nyeremény célja a köznevelési és szakképző intézmények infrastrukturális, oktatástechnológiai és módszertani fejlesztése az alábbi, választható tárgynyereményekkel:

 • Android alapú miniszámítógép + perifériák
 • 3D nyomtató (FDM)
 • Bluetooth hangszóró
 • Digitalizáló tábla
 • Full HD webkamera
 • Hordozható dokumentumkamera (FHD)
 • Mikrokontroller induló készlet
 • Mikrokontroller készlet (10 db-os)
 • Mikrokontroller robotika készlet
 • Oktatási célú kamerás drón
 • Robotika oktatási építőkészlet 7-12. osztály számára
 • Robotkészlet
 • Sportkamera
 • Tablet 1 (10.1", 1280x800, TDDI, 4/64)
 • Tablet 2 (10,4" FHD+ IPS, 3GB/32GB)
 • Wifi-router
 • Licencek (a tantervi követelmények teljesítését támogató licencek beszerzése fenntartójukkal történt egyeztetést követően)

A nyertes feladatellátó intézmények a fenti listából válogathatják ki bruttó 1.000.000 Ft értékében a nyereményüket.

Ünnepélyes eredményhirdetés tervezetten 2022. március végén. A kiválasztott digitális eszközök átadására a nyertes intézményekkel történő egyeztetés után kerül sor.

A verseny összdíjazása bruttó 12.000.000 Ft.

VI. További információk:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az mikihivas@djnkft.hu e-mail címen kérhet.

Kérjük, csatlakozzon a kezdeményezéshez és regisztrálja iskoláját a 2022. évi MI Kihívás megmérettetéshez!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

Jelen dokumentum egy Adatkezelési Tájékoztató, amely a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., cégjegyzékszáma: 01-09-986454, adószáma: 23733251-2-41 (továbbiakban, mint Társaság vagy Adatkezelő) által végzett, a „MI Kihívás verseny” (továbbiakban, mint Verseny) megvalósulása során történő személyes adatkezelésekhez kapcsolódik.

Jelen dokumentum célja, hogy a Versenyre jelentkező természetes személy képviselői, munkavállalói vagy egyéb közreműködői, mint Érintettek számára tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogaikról. Jelen tájékoztató minden olyan Érintett személyes adatának a kezelésére vonatkozik, akik nem a Társaság, mint adatkezelő munkavállalói.

Ezt a tájékoztatót a Társaság minden Érintett részére megküldi, akik a fent Versennyel összefüggésben közvetlenül kapcsolatba lépnek a Társasággal, ezáltal sor kerül a személyes adataik Társaság által történő kezelésére.

Fentieken túl a Társaság minden olyan jogi személy részére is megküldi jelen tájékoztatót, amelyek szerződéses jogviszony keretében kapcsolatba kerültek a Társasággal a fent megnevezett Verseny megvalósításával összefüggésben, és amely jogi személyek képviselőinek, munkavállalóinak - mint Érintetteknek - a személyes adataik kezelésére így sor kerül a Társaság által.

Amennyiben Ön a jogi személy törvényes képviselője, úgy kérjük biztosítsa, hogy az Ön által képviselt jogi személy minden olyan munkavállalója megismerje jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, aki a Társasággal a fent megnevezett Verseny megvalósításával összefüggésben kapcsolatba került vagy kerülni fog.

Kérjük az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót figyelmesen olvassa el! Kérdés, illetve probléma esetén előzetesen vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával az abban foglalt valamennyi rendelkezést elfogadja.

1) A Társaság, mint a személyes adat kezelője és feldolgozója is egyben, az adatok feldolgozására és nyilvántartását maga végzi, harmadik felet a feladattal nem bíz meg (a továbbiakban: Adatkezelő).

2) Az Adatkezelő a birtokába jutott információkat profilalkotásra nem használja fel, ilyen tevékenységet nem végez, továbbá harmadik fél részére profilalkotás céljából adatot nem ad át. A személyes adatok a nyilvántartási rendszerben kizárólag a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

3) Fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • - érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • - személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • - harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


4) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Digitális Jólét Nonprofit Kft. Adatkezelő címe: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. Adatkezelő e-mail elérhetősége: titkarsag@djnkft.hu

5) Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott és önkéntes hozzájárulása (2016/679 EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: Infotv. [5. § (1) a)]).

Az Érintett a korábbi beleegyezését időkorlát nélkül, bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása kiterjed az Érintett együtt kezelt valamennyi adatára, azonban ez a folyamatban lévő teljesítést, illetve a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6) A kezelt adatok köre:

A személyes adatok kezelése kiterjed a Versenyben való részvételhez a résztvevők által a jelentkezés során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra.

Fentiek alapján a Verseny során kezelt adatok különösen, de nem kizárólagosan:

- Regisztráló intézmény és kapcsolattartó neve

- Regisztráló intézmény és kapcsolattartója e-mail címe

- Regisztráló intézmény vagy kapcsolattartója telefonszáma

- Résztvevő intézmény további adatai (OM azonosító, létszámadatok)

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjt szenzitív személyes adatot.

7) Rendelkezés a személyes adatról

Az Érintett – a kezelt személyes adataival kapcsolatban – jogairól bármikor tájékoztatást kérhet, jogainak gyakorlása érdekében kérelmet terjeszthet elő a mikihivas@djnkft.hu címen. Adatkezelő az Érintett kérelmére teljes tájékoztatást ad az általa kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köréről, jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, és a hozzájárulás körülményeiről. Adatkezelő a tájékoztatást kivételesen tagadhatja meg, melyről az Érintettet a pontos ok és jogszabály megjelölésével tájékoztatja.

8) Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférés joga).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén (törléshez való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, meghatározott feltételek esetén az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (az adatkezelés korlátozásához való jog), továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog).

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatósághoz való jog).

Az Érintett jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül (korlátozáshoz való jog):

o Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;

o Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben,

o az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;

o az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja – amennyiben az adatok kezelésére az Érintett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásához való joga).

9) Az adatkezelés ideje

Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján birtokába került személyes adatokat határozatlan ideig tárolja.

Az adatok törlésre kerülnek:

- az Érintett törlésre irányuló kérelmét követően azonnal (kivéve, ha a vállalt kötelezettség teljesítéséhez vagy jogok érvényesítéséhez azokra továbbra is szükség van, a kötelezettség teljesítéséig vagy jog érvényesítéséig)

 • - a honlap megszűnésével
 • - az adatkezelés jogalapjának vagy céljának megszűnésével.

10) Az adatokat megismerő személyek köre

A Társaság a Versennyel összefüggésben történő adatkezelések során az Ön bizonyos személyes adatait más címzettekkel közli. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az Ön adatait.

11) Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról a szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

12) Automatizált döntéshozatali

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

13) Személyes adat harmadik fél részére történő továbbítása értékesítés céljából

Adatkezelő a birtokolt adatot nem értékesíti.

14) Jogorvoslat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályba ütközik, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve jogsértés esetén az illetékes Törvényszékhez fordulhat.

15) A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az Adatkezelő által az Ön személyes adataira irányuló adatkezelés során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).
 • - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv).
 • - Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
 • - A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet).